Pam y Dylech Bleidleisio i Huw Dydd Iau

Annwyl Bleidleisiwr,

Rwyf yn gofyn am eich cefnogaeth dydd Iau yma yn yr is etholiad ar gyfer cyngor cymunedol Cwm Garw yn ward Pontycymer. Os wnewch chi fy ethol fel cynghorydd cyntaf Plaid Cymru yn y cwm fe fyddwch yn ethol cynrychiolydd fydd yn cadw llygad craff a heriol ar y mwyafrif Llafur presennol. Mae gan Bontycymer eisoes tri chynghorydd cymunedol Llafur, a hoffwn i chi ystyried pa wahaniaeth fydd un arall yn ei wneud? Fe ddylai popeth sy’n cael ei addo gan yr ymgeisydd Llafur fod wrthi’n cael ei weithredu eisoes gan y tri arall. Os ddim dyma’r achos mae angen gofyn pam?

Rwyf ddim am addo gimics neu wneud addewidion sy’n amhosib eu gweithredu, rwyf am gymuned lewyrchus a diogel ym Mhontycymer, cymuned gallwn gyd fod yn falch ohono. Grymoedd cyfyngedig sydd gan y cyngor cymunedol ond mae ganddo rôl bwysig yn cynrychioli barn ac agweddau’r gymuned, fel eich cynghorydd cymunedol mi fydda’i yn sicrhau fod barn y bobol yn cael ei glywed gan roi llais cryf annibynnol sydd ddim yn dilyn cyfarwyddiadau o’r mannau uchel.

Fy mlaenoriaeth fydd i gydweithio gyda phob grŵp cymunedol i ysgogi adfywiad Pontycymer, i helpu darganfod arian i ddatblygu mentrau newydd ac ehangu rhai sy’n bodoli eisoes, clybiau ieuenctid ac ar ôl ysgol, er mwyn sicrhau hyn mi fydda’i yn gweithio gydag ysgolion Ffaldau a Chwm Garw mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth y gymuned gyfan.

Rydym wedi gweld dirywiad Oxford Street dros y ddegawd ddiwethaf, a chymeradwyaf y busnesi hynny sydd wedi goroesi, ond er mwyn sicrhau eu hirhoedledd mae angen annog fwy o fentrau fel Studio 18, galeri celf newydd a grëwyd gan yr artist lleol Kevin Sinnot. Oes modd datblygu Pontycymer a’r Garw fel cyrchfan twristiaeth? Mi fydda’i yn gweithio a’r holl asiantaethau perthnasol ar lefel gymunedol, sirol a chenedlaethol i ddatblygu cynllun adfywio ar gyfer y cwm.

Trwy ethol cynghorydd cyntaf Plaid Cymru yng nghwm Garw mae gennych gyfle i ddanfon neges eich bod eisiau newid o’r gorffennol, mae tri chynghorydd Plaid Cymru ar gyngor sir Pen-y-bont erbyn hyn, y fwyaf yw cynrychiolaeth y Blaid yn y fwrdeistref, mae ein gallu i ddylanwadu yn cynyddu’n sylweddol.

Diolch,

Huw Marshall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *