Mae Ogwr wedi gweld newid economeg sylweddol dros y blynyddoedd, amaeth oedd y prif ddiwydiant oedd yn gefn i boblogaeth fach, leol. Fe newidiodd y chwyldro diwydiannol popeth. Fe grëwyd miloedd o swyddi gan y diwydiant glo, ar draws yr etholaeth, denwyd miloedd o fewnfudwyr ag adeiladodd cymunedau lle unwaith safodd ffarm neu ddwy. Roedd Tondu ar flaen y gad o safbwynt y diwydiant haearn.

Mae’r diwydiannau trwm yma yn atgof bellach, boed hynny’n atgof cymharol ddiweddar, ond mae’r  pentrefi yng nghymoedd Llynfi, Garw ac Ogwr yn parhau fel etifedd gwerthfawr. Roedd tref Maesteg ar ben cwm Llynfi yn ganolbwynt ac mae’n parhau i fod yn ased gwerthfawr i’r rhai ohonom sy’n galw Ogwr yn gartref.

Mae’r ffocws wedi newid gyda nifer o drigolion y tri chwm yn teithio i Ben-y-bont, Caerdydd ag Abertawe ar hyd coridor yr M4 i weithio.

Mae chwyldro diwydiannol newydd ar dro, ac mae’n cynnig cyfle unigryw sylweddol i Ogwr. Mae’r economi digidol rhyngwladol werth biliynau, mae’n economi sy’n tyfu blwyddyn ar flwyddyn. O fewn yr etholaeth ym Mhencoed mae gennym enghreifftiau o gwmnïau sy’n chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad yr economi hwn. Mae nifer o gwmnïau, bach a mawr, wedi eu lleoli yn y ganolfan dechnoleg, mae Sony, y mwyaf o’r cwmnïau, yn cynhyrchu eu camerâu darlledu yno, mae’r micro gyfrifiadur Raspberry Pi, sydd â phroffil byd eang ac sy’n newid y ffordd mae pobol ifanc yn dysgu am dechnoleg yn yr ysgol, coleg a’r cartref yn cael eu cynhyrchu yno yn eu miloedd pob wythnos. Yna hefyd mae Wales Interactive un o’r cwmnïau gemau cyfrifiadurol annibynnol mwyaf blaengar yn y DU, nhw oedd yn gyfrifol am Enaid Coll y gêm consol cyntaf yn y Gymraeg, heddiw maent yn cynhyrchu eu gemau ei hunain yn ogystal â chyhoeddi gemau i gwmnïau o bob rhan o’r byd. Mae Dragon Studios yn denu cynyrchiadau o bob rhan o’r byd i ardal Pencoed a Llanharan, cynnyrch sy’n gyrru’r diwydiant ffrydio ryngwladol.  

Felly sut mae manteisio ar yr economi arloesol yma? Sut mae sicrhau fod swyddi yn cael eu creu, nid yn unig ar hyd cyntedd yr M4 ond hefyd ym Maesteg, Pontycymer a Bro Ogwr? Bydd ein pobol ifanc yn elwa’n fuan o gwricwlwm newydd fydd yn cefnogi datblygiad y sgiliau penodol sydd eu hangen trwy’r fframwaith cymhwysedd digidol. Mae Coleg Pen-y-bont sydd â chanolfannau ym Mhencoed a Pen-y-bont eisoes yn arwain y ffordd drwy gynnig cyrsiau sy’n datblygu’r genhedlaeth nesaf o beirianyddion, rhaglenwyr a chrewyr cynnwys.

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn creu gweithlu dwyieithog sydd â sgiliau unigryw, gweithlu sydd a’r gallu i addasu cynnwys digidol o’r Saesneg i’r Gymraeg, a thrwy hynny’n rhyngwladoli’r cynnwys hwnnw, yn ei baratoi ar gyfer ei addasu i ieithoedd eraill ar gyfer farchnadoedd o amgylch y byd.

Gadewch i ni adeiladu ar lwyddiant Pencoed, gadewch i ni ddatblygu economi newydd, un sy’n tyfu’n rhyngwladol. Be am i ni neud Ogwr y lleoliad mae cwmnïau ar draws y DU yn do di er mwyn ryngwladoli eu cynnyrch a chynnwys digidol.

Mae Ogwr eisoes yn berchen ar USP digidol, mae angen ei feithrin, datblygu ac ymelwa ohono. Cofiwch yr amcangyfrifir bod 50% o’r swyddi bydd ein plant yn ei gwneud yn y dyfodol ddim yn bodoli eto. Mae cyfle gennym i sicrhau bydd y swyddi yna yn bodoli yng nghalon ein cymunedau.